Ban hành quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:41 | 20/03/2017

Ngày 16/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về ban hành quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công tác Tìm kiếm cứu nạn năm 2017

10:01 | 17/03/2017

Ngày 15/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác Tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Hành động ứng phó khẩn cấp với vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:22 | 16/03/2017

Ngày 15/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về hành động ứng phó khẩn cấp với vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều thuộc thành phố Hà Nội quản lý

05:02 | 13/03/2017

Ngày 10/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1655/QĐ-UBND về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố

10:20 | 09/03/2017

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Thông báo số 145/TB-UBND ngày 07/03/2017 về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:23 | 07/03/2017

Ngày 03/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 892/UBND-KT về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố các nội dung thống nhất tại cuộc họp rà soát danh mục các dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu trên địa bàn Thành phố

09:46 | 27/02/2017

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Thông báo số 102/TB-UBND ngày 23/02/2017 về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố các nội dung thống nhất tại cuộc họp rà soát danh mục các dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu trên địa bàn Thành phố.

Thành lập Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

07:38 | 15/02/2017

Ngày 13/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1100/QĐ-UBND về thành lập Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

10:28 | 13/02/2017

Ngày 09/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn