Xây dựng Chương trình công tác năm 2019

Xây dựng Chương trình công tác năm 2019

08:03 | 12/11/2018

Ngày 08/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 5476/UBND-TH về việc xây dựng Chương trình công tác năm 2019.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

11:39 | 03/11/2018

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi có sự tham gia của học sinh quốc tế do thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

11:39 | 03/11/2018

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2012; Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2013 và Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

11:02 | 03/11/2018

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

12:16 | 25/10/2018

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi có sự tham gia của học sinh quốc tế, kỳ thi quốc tế do thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

04:36 | 16/10/2018

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

04:33 | 16/10/2018

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi đảm bảo của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16/8/2018 của HĐND Thành phố về việc kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố

09:32 | 07/09/2018

Ngày 05/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về việc thực hiện Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16/8/2018 của HĐND Thành phố về việc kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

04:17 | 28/08/2018

Ngày 27/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 3964/UBND-TH về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn