Kết luận Thanh tra Thành phố Hà Nội về các dự án đầu tư xây dựng lát vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội.

Kết luận Thanh tra Thành phố Hà Nội về các dự án đầu tư xây dựng lát vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội.

06:59 | 13/02/2018

Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại các văn bản: số 11309/VP-ĐT ngày 28/11/2017, số 343/BC-UBND ngày 30/11/2017 và số 1388/TB-UBND ngày 04/12/2017. Thanh tra Thành phố đã thành lập Đoàn Thanh tra các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội. Ngày 13/02/2018, Thanh tra Thành phố đã có thông báo số 675/TBKL-TTTP về kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội. Theo đó, nội dung thông báo kết luận đã đưa ra kết quả đạt được và những tồn tại, sai phạm tại một số quận trên địa bàn Thành phố trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng lát vỉa hè trên các tuyến phố thuộc phạm vi quản lý.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

07:56 | 05/02/2018

Ngày 02/2/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 507/UBND-ĐT về thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Thành lập Ủy ban điều phối chung (JCC) Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA

08:03 | 31/01/2018

Ngày 29/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND thành lập Ủy ban điều phối chung (JCC) Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA.

Phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:54 | 29/01/2018

Ngày 25/01/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Quyết định số 487/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động chung của các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:09 | 25/01/2018

Ngày 24/01/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 340/UBND-ĐT tiếp tục thực hiện kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động chung của các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch an toàn giao thông 2018

08:04 | 25/01/2018

Ngày 23/01/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 325/UBND-ĐT về thực hiện kế hoạch an toàn giao thông 2018.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

09:28 | 24/01/2018

Ngày 22/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 278/UBND-ĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định... để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:04 | 11/01/2018

Ngày 10/01/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 113/UBND-ĐT tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định... để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

08:18 | 08/01/2018

Ngày 04/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 56/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 1095-TB/TU ngày 15/12/2017 về thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn Thành phố.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn