Công bố bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công bố bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:43 | 18/07/2018

Ngày 17/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 3599/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công bố bãi bỏ, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:43 | 18/07/2018

Ngày 17/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 3600/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công bố điều chỉnh, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:42 | 18/07/2018

Ngày 17/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 3598/QĐ-UBND về việc công bố điều chỉnh, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

07:38 | 16/07/2018

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Công văn số 3182/UBND-KT ngày 12/7/2018 về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

08:47 | 13/07/2018

Ngày 09/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Sửa đổi một số điều của Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội

08:45 | 13/07/2018

Ngày 11/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

08:11 | 10/07/2018

Ngày 05/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 3048/UBND-KHĐT về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế ngân sách về giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách năm 2018.

Triển khai các giải pháp kiểm soát chỉ số CPI và thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thành phố trong những tháng cuối năm 2018

08:10 | 10/07/2018

Ngày 04/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 3020/UBND-KT về việc triển khai các giải pháp kiểm soát chỉ số CPI và thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thành phố trong những tháng cuối năm 2018.

08:09 | 10/07/2018

Ngày 06/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 3082/UBND-KT về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn