Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2017

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2017

01:53 | 22/03/2017

Ngày 20/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 1800/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2017.

Quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ báo cáo công khai hàng năm đối với tài sản nhà nước

03:41 | 20/03/2017

Ngày 16/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1167/UBND-KT về quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ báo cáo công khai hàng năm đối với tài sản nhà nước.

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

03:37 | 20/03/2017

Ngày 16/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội

01:47 | 17/03/2017

Ngày 14/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1100/BCĐ về tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập 04 đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống Vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn thành phố Hà Nội

01:47 | 17/03/2017

Ngày 15/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 1736/QĐ-UBND về thành lập 04 đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống Vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo điện nông thôn thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển điện nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

04:23 | 16/03/2017

Ngày 14/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Chương trình số 63/CTr-BCĐ về công tác của Ban Chỉ đạo điện nông thôn thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển điện nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Ban hành Tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản suất công nghiệp, Công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:21 | 16/03/2017

Ngày 15/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND về ban hành Tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản suất công nghiệp, Công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

09:06 | 16/03/2017

Ngày 13/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

09:06 | 16/03/2017

Ngày 14/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1708/QĐ-BCĐ về thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn