Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4548/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

09:46 | 20/03/2014

Ngày 19/3/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4548/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

09:52 | 11/08/2013

Ngày 09/8/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 4748/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

10:50 | 08/07/2013

Ngày 03/7/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 4142/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

10:50 | 08/07/2013

Ngày 03/7/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

10:50 | 08/07/2013

Ngày 03/7/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

02:18 | 21/06/2013

Ngày 20/6/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 3796/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội.

03:51 | 17/05/2013

Ngày 17/5/2013, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành ký ban hành Quyết định số 110/QĐ-VP về việc ban hành danh mục Hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.

02:21 | 16/05/2013

Ngày 13/5/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 3063/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành ctrong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

10:36 | 09/05/2013

Ngày 08/5/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 3006/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn