Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 16/CT-TTg

  V/v tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

  [Ngày ban hành: 04/05/2017] [Ngày hiệu lực: 04/05/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 609/QĐ-TTg

  V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

  [Ngày ban hành: 04/05/2017] [Ngày hiệu lực: 04/05/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 52/2017/NĐ-CP

  V/v cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  [Ngày ban hành: 28/04/2017] [Ngày hiệu lực: 15/06/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 582/QĐ-TTg

  V/v phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

  [Ngày ban hành: 28/04/2017] [Ngày hiệu lực: 28/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 579/QĐ-TTg

  V/v nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.

  [Ngày ban hành: 28/04/2017] [Ngày hiệu lực: 28/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 13/2017/QĐ-TTg

  V/v sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ

  [Ngày ban hành: 28/04/2017] [Ngày hiệu lực: 15/06/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 37/2017/TT-BTC

  V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

  [Ngày ban hành: 27/04/2017] [Ngày hiệu lực: 12/06/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 587/QĐ-BTP

  V/v ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017.

  [Ngày ban hành: 27/04/2017] [Ngày hiệu lực: 27/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1436/QĐ-BGDĐT

  V/v thành lập Phân hiệu Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tại thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 26/04/2017] [Ngày hiệu lực: 26/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 562/QĐ-TTg

  V/v phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025.

  [Ngày ban hành: 25/04/2017] [Ngày hiệu lực: 25/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn