• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 53/KH-UBND

  07/03/2017

  V/v thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 06/2017/QĐ-UBND

  03/03/2017

  V/v ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 52/KH-BCĐ

  03/03/2017

  V/v hoạt động của Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội năm 2017

 • 1513/QĐ-UBND

  02/03/2017

  V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng 18 hố golf tại sân golf quốc tế Đảo Vua tại Đồng Mô, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

 • 1499/QĐ-UBND

  02/03/2017

  V/v bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy trực thuộc Sở Y tế đối với bà Đỗ Thị Thu Hà

Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực" Ngày 22/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 1288/UBND-ĐT về thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực".
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 259/QĐ-TTg

  22/02/2017

  V/v phê duyệt "Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

 • 254/QĐ-TTg

  22/02/2017

  V/v ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 27/NQ-CP

  21/02/2017

  V/v ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

 • 06/CT-TTg

  20/02/2017

  V/v chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

 • 17/2017/NĐ-CP

  17/02/2017

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn