• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 04/CT-UBND

  08/03/2018

  V/v phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh đạo ôn hại lúa

 • 53/KH-UBND

  02/03/2018

  V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 01/09/2017 của Thành ủy, các Nghị quyết số 97/NQ-CP, 98/NQ-CP và 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

 • 977/QĐ-UBND

  02/03/2018

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

 • 54/KH-UBND

  02/03/2018

  V/v khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả phối hợp, liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực người có công trên địa bàn Thành phố.

 • 964/QĐ-UBND

  01/03/2018

  V/v ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 32/QĐ-TTg

  09/01/2018

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020

 • 06/2018/NĐ-CP

  05/01/2018

  V/v quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

 • 05/2018/NĐ-CP

  05/01/2018

  V/v điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

 • 22/QĐ-BNV

  05/01/2018

  V/v ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • 03/2018/NĐ-CP

  04/01/2018

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn