• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 2119/QĐ-UBND

  04/05/2018

  V/v phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội

 • 2122/QĐ-UBND

  04/05/2018

  V/v phê duyệt Điều lệ Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi thành phố Hà Nội

 • 09/2018/QĐ-UBND

  03/05/2018

  V/v ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 2088/QĐ-UBND

  03/05/2018

  V/v phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2018

 • 99/KH-UBND

  27/04/2018

  V/v đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 61/2018/NĐ-CP

  23/04/2018

  V/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 • 435/QĐ-TTg

  21/04/2018

  V/v ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

 • 59/2018/NĐ-CP

  20/04/2018

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

 • 433/QĐ-TTg

  20/04/2018

  V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018.

 • 19/2018/TT-BGTVT

  19/04/2018

  V/v quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn