• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 6125/QĐ-UBND

  07/11/2018

  V/v bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

 • 6091/QĐ-UBND

  05/11/2018

  V/v phê duyệt Chỉ giới đường đỏ, phạm vi xây dựng nền tuyến đường vào khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500, các xã Tân Dân, Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

 • 6105/QĐ-UBND

  05/11/2018

  Về việc công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với khu du lịch suối khoáng Tản Đà.

 • 26/2018/QĐ-UBND

  02/11/2018

  V/v sửa đổi Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 6078/QĐ-UBND

  02/11/2018

  V/v cho phép thành lập Trường Trung cấp công nghệ Đông Nam Á trên cơ sở chuyển đổi từ Trường dân lập kỹ thuật công nghệ Đông Nam Á.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 30/CT-TTg

  30/10/2018

  V/v nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

 • 8382/CT-BNN-TCTL

  26/10/2018

  V/v tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019.

 • 132/NQ-CP

  24/10/2018

  V/v ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

 • 148/2018/NĐ-CP

  24/10/2018

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

 • 147/2018/NĐ-CP

  24/10/2018

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn